დღეს ბათუმის საკრებულოს სხდომაზე ბათუმის ველოგადაადგილების გენერალური გეგმა დამტკიცდა.
 

გეგმა ითვალისწინებს ინტეგრირებული მიდგომების დანერგვას ბათუმის ველომეგობრულ ქალაქად ჩამოყალიბების მიზნით. გეგმის მიზანია ველოსიპედით უსაფრთხოდ, კომფორტულად გადაადგილება. გეგმა უზრუნველყოფს ველოსიპედის, როგორც ურბანული ტრანსპორტის სახეობად დანერგვასა და მის ინტეგრაციას საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სისტემაში.

ველოგადაადგილების გენერალური გეგმა მომზადდა მუნიციპალიტეტის, ველომომხმარებელთა ადგილობრივი ჯგუფების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და დაინტერესებული უწყებების წარმომადგენლების ჩართულობით. გეგმაზე მუშაობის პროცესში გამოყენებულია ველოპოლიტიკის აუდიტის მეთოდოლოგია (BYPAD), რომელიც ბათუმში და ზოგადად, სამხრეთ კავკასიაში პირველად იქნა გამოყენებული.

გეგმა შემუშავებულია რეგიონული პროგრამის „მდგრადი ურბანული მობილობა სამხრეთ კავკასიაში“ (Mobility4Cities) ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) მიერ. გეგმას ახორციელებს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ).